جزوه فیزیولوژی دام

جزوه فیزیولوژی دام

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام می باشد،در قالب pdf و در 224 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 224
حجم 3561 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی کارگاه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


واژه ها و اصطلاحات
استخوان بندی
بخش های گوناگون اسکلت
ستون فقرات
جناغ و دنده ها
فیزیولوژی استخوان
شکستگی استخوان
مفاصل
(Fluid joint) مایع مفصلی
دستگاه عصبی
نوروگلایا
انواع نوروگلایا در سیستم عصبی مرکزی
* نوروگلایا در سیستم عصبی محیطی
مدولا
پانز
مخچه 
دستگاه عصبی اتونومیک
ماهیچه صاف 
(Motor unite) واحد حرکتی
مایوفیبریل ها
شبکه سارکوپلاسمی
تریاد
بدهی اکسیژن
 (Twich) انقباض تویچ
اثر پلکانی یا ترپ
دستگاه گوارش
معده 
 (Esophagus) مری
آناتومی دستگاه تولید مثل 
هیپوفیز پسین 
دستگاه تولید مثل حیوان ماده 
لوله های فالوپ
سرویکسیا گردن رحم 
دستگاه تناسلی حیوان نر 
ساختمان بیضه 
چرخۀ تخمدان 
رشد و تکامل اووسیت 
لوتیئنه شدن 
رخ داد های تخمدان 
کنترل چرخۀ تخمدان 
استروژن ها 
پروژسترون 
پس روی جسم زرد – نقش رحم 
فحلی  
کنترل تولید مثل در گاو نر 
اسپرماتوژنسیز یا اسپرم سازی 
تلقیح مصنوعی 
از بین بردن زود رس جسم زرد 
کاربرد پروژستان ها برای کنترل چرخۀ فحلی 
استفاده از نور جستومت 
لقاح اوویست 
ایجاد غشاءهای برون نطفه ای 
تشکیل جفت
گونادوتروپین ها 
سولفات استرون 
دیگر روش های تشخیص آبستنی 
جفت ماندگی 
زایمان زود رس 
روش های ایجاد زایمان زود رس 
شیردهی 
دورة پس از زایش 
بازگشت رحم به حالت عادی 
پروژسترون 
ناهنجاری های تولید مثلی در گاو نر 
ناهنجاریهای اسپرم 
ناباروری عفونی 
کم باروری فیزیولوژیک 
دلایل عدم موفقیت آبستنی 
ایجاد سوپراوولاسیون ( چندین تخمک ریزی ) 
دوقلوزایی 
انتقال تخمک 
انواع رحم 
دستگاه تناسلی نر 
ناهنجاری های اسپرم 
مجموعه تست
پاسخنامه
تشریح دام و طیور 
برشهای لازم در کالبدشناسی
(Digestive system) آناتومی دستگاه گوارش
سینوسهای مهم
اعمال حنجره
(Diaphragmatic) خلفی یا دیافراگماتیک
غدد ضمیمۀ دستگاه تناسل نر
(Cardio vascular system) دستگاه گردش خون یا دستگاه قلبی عروقی
انواع گردش خون
عروق مهم بدن
دستگاه اسکلتی یا حرکتی در دامها: 
مجموعه تست
پاسخنامه
فیزیولوژی دام وطیور (Physiology of Digestive System)
فیزیولوژی دستگاه گوارش
وظایف دستگاه گوارش
شرح وظایف دستگاه گوارش
آنزیم های معده
عوامل موثر بر جذب غذا
فیزیولوژی دستگاه گوارش در طیور
غددآندوکرین
هورمونهای هیپوتالاموس
اثرات هورمون های تیروئیدی روی بدن
اثر هورمونهای کورتیکواستروئیدی روی بدن( اثر فیزیولوژیک)
( Phisiology of Nervous System ) فیزیولوژی سیستم عصبی
انواع استخوان سازی
انواع استخوان ها ازنظر شکل ظاهری
فیزیولوژی گردش خون
مجموعه تست
پاسخنامه فیزیولوژی دام و طیور

 

قسمتی از متن جزوه:


واژه ها و اصطلاحات:  
 Anterior ) cranial) : به سوی سر  
Posterior ) caudal) : به سوی ( نزدیک ) دم  
Median plane: صفحه میانی که بدن را به دو نیمه مساوی چپ و راست تقسیم می کند.  
Sagittal plane : هر صفحه ای به موازات صفحه میانی  
Transverse plane: صفحه عرضی که بدن رو به دو نیمه caudal و cranial تقسیم می کند.  
Medial : نزدیک به صفحه میانی  
Lateral : دورتر از صفحه میانی  
Dorsal : به سوی ستون فقرات  
 Ventral: دورتر از ستون فقرات  
واژه هائی که در مورد اندام های حرکتی به کار می روند:  
Proximal: به طور نسبی به ستون فقرات نزدیک تر است.  
Distal: به طور نسبی از ستون فقرات دورتر است.  
Limb: اندام حرکتی  
Fore limb : اندام حرکتی پیشین  
Hind limb: اندام حرکتی پسین  
Dorsal : سطح پیشین اندام های حرکتی  
volar) pal mar): سطح پشتی اندام های حرکتی پیشین ( کف دست )  
استخوان بندی:  
استخوان بلند: در یک بعد درازتر است. هر استخوان دارای یک دیافیز دو متافیز و دواپی فیز اسـت. ناحیـه غضـروف اپـی فیزی درون متافیز قرار دارد و منجر به افزایش رشد طولی استخوان می شود.  
استخوان های کوتاه: مکعبی شکل هستند. حفره مغز استخوان ندارند و از استخوان اسفنجی پر شده اند و سـطح بیرونـی 
آنها از لایه ای استخوان متراکم تشکیل شده است.  
* عمل استخوان کوتاه گرفتن ضربه یا شوک است. مانند استخوان های مچ دست.  
استخوان پهن: نسبتا نازک است و در دو بعد بزرگ شده است. از دو صفحه استخوان متراکم تشکیل شده است و بین این دو صفحه را ماده اسفنجی به نام دیپلوئی پر کرده است. مانند استخوان لگن و کتف.  
این استخوان ها محل اتصال ماهیچه به استخوان نیز می باشد.  
استخوان کنجدی: در امتداد تندون ها و موجب کاهش اصطکاک و تغییر مسیر تندون تغییر زاویـه کشـش ماهیچـه مـی شوند.  
کشکک زانو بزرگترین استخوان کنجدی بدن است.  
استخوان های نامنظم: مانند استخوان های ستون مهره. این استخوان ها معمولا در صفحه میانی بدن واقع شده اند.  
استخوان های نوماتیک: استخوان هائی که دارای فضا یا سینوس هائی هستند و یا بیرون ارتباط برقرار می کنند.  
ساختمان استخوان بلند:  
کورتکس: به استخوان متراکم در استخوان بلند گفته می شود.  
اپی فیز: به هر دو انتهای استخوان بلند گفته می شود. اپی فیز نزدیک به ستون فقرات اپی فیـز پروکسـیمال و اپـی فیـز دیگر، اپی فیز دیستال نام دارد.  
غضروف مفصلی: لایه غضروفی و نازک که سطح مفصل را می پوشاند.  
پری اوسیتوم: غشائی است فیبری که سطح بیرونی استخوان را به جز در ناحیه مفصلی می پوشـاند و در افـزایش قطـر و ترمیم استخوان شکسته نقش دارد.  
آندوسیتوم: غشاء فیبری که سطح درونی حفره استخوان و کانال های هاورس را می پوشاند.  
  
بخش های گوناگون اسکلت:  
1- اسکلت محوری  
2- اسکلت پیوست 
3- اسکلت احشائی ( مثل استخوان قلب گاو و آلت تناسلی سگ ) 
که در بافت های نرم دیده می شود.  
اسکلت محوری:  
در برگیرنده جمجمه، ستون مهره ها، دنده ها و جناغ است. جمجمه از استخوان های کاسه سر و صـورت تشـکیل شـده 
است که استخوان های پهن هستند و کارشان محافظت از اندام های حسی و مغز است.  
ستون فقرات:  
به مهره های گردنی، پشتی ( سینه ای )، کمری، لگنی و دمی تقسیم می شود. شمار مهره های دمی در جانوران مختلف 
دارای تنوع بیشتری می باشد. هر مهره از یک سطح پشتی و یک سطح شکمی تشکیل شده است.  
دو جفت زایده مفصلی دارد که با مهره های قبل و بعد خود مفصل می شود.  
زایده اسپاینوس در بخش پشتی مهره محل پیوند ماهیچه ولیگامنت می باشد.  
زایده مفصلی در مهره های گردن گسترش یافته است. نخستین مهره گردن اطلس نـام دارد کـه اسـپاینوس نـدارد و بـه مهره بعدی جوش خورده است.  
مهره دوم آکسیس نام دارد که اسپاینوس پهن و کوتاهی دارد.  
در مهره های گردن زایده اسپاینوس و عرضی کوچک است.  
مهره های گردنی به جز آخری دارای سوراخی به نام سوراخ عرضی می باشند. 
  
اسپاینوس در مهره های پشتی گسترش یافته است و در ناحیه شانه ها برجستگی مشخصی به نـام ویـدرز را ایجـاد مـی کند.  
هر زایده عرضی حفره ای دارد که توبرکل دنده مربوطه در آن جای می گیرد.  
مهره های لگنی به هم جوش خورده اند و استخوان خاجی یا ساکروم را ایجاد کرده اند. مهره های کمری و لگنی ماکیان به هم چسبیده اند.  
جناغ و دنده ها:  
استخوان جناغ محل پیوند غضروف های دنده های حقیقی و آغاز ماهیچه های سینه ای است.  
جناغ دارای سه بخش است و از بالا به پائین: مانوبریوم، بدنه جناغ زیفوئید ( یا زایده خنجری ) نام دارد.  
بدنه جناغ از قطعات استخوانی کوچکی به نام استرنبری تشکیل شده است.  
دنده ها دیواره جانبی قفسه سینه هستند و معمولا تعداد آنها برابر با تعداد شمار مهره های پشتی است.  
گروه بندی دنده ها:  
1- دنده های حقیقی: ( توسط غضروف دنده به جناغ متصل اند )  
2- دنده های غیر جناغی یا غیر حقیقی 
3- دنده های شناور

مجموعه تست  
1ـ دیواره عروق دارای کدامیک از بافت های پوششی زیر است ؟  
1- بافت پوششی سنگفرشی ساده  
2- بافت پوششی مکعبی ساده  
3- بافت پوششی استوانه ای ساده  
4- بافت پوششی استوانه ای شبه مطبق  

2ـ خون چند درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد ؟  
 18ـ14 -4              15 تا 11 -3                10 تا 5 -2               4 تا 2 -1 

3ـ محل اصلی تولید گلبول های قرمز در حیوانات بالغ در کجاست ؟  
1- کبد 2- غدد لنفاوی 3- جگر 4- مغز استخوان  

4ـ محل تولید و از بین رفتن گلبول های قرمز کجاست؟  
1- مغز استخوان وطحال  
2- کلیه ها  
3- قلب و عروق  
4- غدد لنفاوی   

5- سلولهای بازوفیل جزء کدامیک از سلولها میباشد ؟  
1- اریترو سیت  
2- ترومبو سیت  
3- سلولهای سفید خون  
4- سلول های قرمز خون  

6- ائوزینوفیل ها چند هستهای هستند و چه رنگی را جذب میکنند ؟  
1- تک هستهای و اسیدی 2- چند هسته ای و اسیدی  
3- چند هسته ای و بازی 4- چند هسته ای و خنثی 
  
  
7ـ لایه داخلی دیواره قلب را چه مینامند ؟  
1- اندو کاردیوم                 2- ابی کاردیوم  
3- پری کاردیوم                4- میو کاردیوم   

8 – سیاهرگی که خون را از طحال به سمت قلب میبرد چه نام دارد ؟  
1- سفالیک                 2- بازیلیک  
3- اسپلنیک                 4- اینفریور مزانتریک  

9ـ خون تیره پستان توسط کدام عروق جمع میشود ؟  
1- وریدپوزمتال  
2- سیاهرگ بزرگ زیر شکم  
3- سیاهرگ عجزی میانی  
4- ورید پوزمتال و سیاهرگ بزرگ زیر شکم  

10 ـ ورید شیری به کدام سیاهرگ وارد میشود ؟  
1- رانی                          2- میانخالی خلفی  
3- میانخالی قدامی             4- وداج

پاسخنامه  
1-گزینه (1) صحیح است.  

2-گزینه (1) صحیح است.  

3-گزینه (1) صحیح است.  

4-گزینه (1) صحیح است.  

5-گزینه (3) صحیح است.  

6-گزینه (2) صحیح است.  

7-گزینه (1) صحیح است.  

8-گزینه (3) صحیح است.  

9-گزینه (2) صحیح است.  

10-گزینه (2) صحیح است
 

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه فیزیولوژی دام از download

خرید فایل word جزوه فیزیولوژی دام از download

دریافت فایل pdf جزوه فیزیولوژی دام از download

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از download

خرید پروژه جزوه فیزیولوژی دام از download

دانلود فایل جزوه فیزیولوژی دام از download

دریافت نمونه سوال جزوه فیزیولوژی دام از download

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از download

خرید پروژه جزوه فیزیولوژی دام از download

دانلود مقاله جزوه فیزیولوژی دام از download

دریافت مقاله جزوه فیزیولوژی دام از download

خرید فایل جزوه فیزیولوژی دام از download

دانلود تحقیق جزوه فیزیولوژی دام از download

خرید مقاله جزوه فیزیولوژی دام از download

دانلود فایل pdf جزوه فیزیولوژی دام از download

دانلود مقاله جزوه فیزیولوژی دام از www

خرید پروژه جزوه فیزیولوژی دام از www

دانلود فایل جزوه فیزیولوژی دام از www

دریافت فایل word جزوه فیزیولوژی دام از www

خرید نمونه سوال جزوه فیزیولوژی دام از www

دانلود فایل جزوه فیزیولوژی دام از www

دریافت فایل word جزوه فیزیولوژی دام از www

دانلود فایل word جزوه فیزیولوژی دام از www

خرید فایل جزوه فیزیولوژی دام از www

دانلود تحقیق جزوه فیزیولوژی دام از www

دریافت فایل pdf جزوه فیزیولوژی دام از www

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از www

خرید کارآموزی جزوه فیزیولوژی دام از www

دانلود فایل pdf جزوه فیزیولوژی دام از www

دانلود کارآموزی جزوه فیزیولوژی دام از www

دانلود مقاله جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دریافت پروژه جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دانلود فایل pdf جزوه فیزیولوژی دام از pdf

خرید فایل جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دانلود فایل pdf جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دریافت کارآموزی جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از pdf

خرید تحقیق جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دریافت تحقیق جزوه فیزیولوژی دام از pdf

خرید فایل جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از pdf

خرید فایل جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دانلود فایل جزوه فیزیولوژی دام از pdf

دانلود کارآموزی جزوه فیزیولوژی دام از word

دریافت فایل جزوه فیزیولوژی دام از word

دانلود فایل جزوه فیزیولوژی دام از word

خرید نمونه سوال جزوه فیزیولوژی دام از word

دانلود تحقیق جزوه فیزیولوژی دام از word

دانلود تحقیق جزوه فیزیولوژی دام از word

خرید فایل word جزوه فیزیولوژی دام از word

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از word

دریافت فایل جزوه فیزیولوژی دام از word

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از word

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از word

دانلود فایل جزوه فیزیولوژی دام از word

دریافت فایل جزوه فیزیولوژی دام از word

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از word

دانلود کارآموزی جزوه فیزیولوژی دام از word

دریافت تحقیق جزوه فیزیولوژی دام از free

دانلود مقاله جزوه فیزیولوژی دام از free

دانلود فایل pdf جزوه فیزیولوژی دام از free

خرید تحقیق جزوه فیزیولوژی دام از free

دانلود پروژه جزوه فیزیولوژی دام از free

دریافت کارآموزی جزوه فیزیولوژی دام از free

دانلود فایل word جزوه فیزیولوژی دام از free

دریافت مقاله جزوه فیزیولوژی دام از free

دانلود فایل جزوه فیزیولوژی دام از free

دانلود فایل جزوه فیزیولوژی دام از free

دریافت فایل pdf جزوه فیزیولوژی دام از free

خرید کارآموزی جزوه فیزیولوژی دام از free

دانلود کارآموزی جزوه فیزیولوژی دام از free

دریافت فایل word جزوه فیزیولوژی دام از free

خرید تحقیق جزوه فیزیولوژی دام از free


مطالب تصادفی