جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی

این جزوه جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته مدیریت دولتی می باشد که همراه با مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوری ها ارائه شده است ، در قالب pdf و در 236 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 236
حجم 8154 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : کلیات

فصل دوم: تجزیه و تحلیل شغل (کارشکافی)

فصل سوم: طرح ریزی (برنامه ریزی) منابع انسانی

فصل چهارم: کارمندیابی

فصل پنجم: فرایند انتخاب یا گزینش

فصل ششم : انتصاب (به کار گماردن)

فصل هفتم : فرایند آموزش

فصل هشتم: ارزیابی عملکرد

فصل نهم: نظام جبران خدمت

فصل دهم : نظام نگهداری منابع انسانی

فصل یازدهم : نظام کاربرد منابع انسانی

سوالات آزمون دکتری دانشگاه

نکات تکمیلی

مجموعه تست

پاسخ

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول : کلیات  
مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پروش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان تعریف کرده اند. منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند و منظور از سازمان، تشکیلات بزرگ یا کوچکی است که به قصد و نیتی خاص و برای نیل به اهدافی مشخص بهوجود آمده است.  
نقش مدیریت منابع انسانی نخست، تشـخیص اسـتعدادهای بـالقوه نیروهـای شـاغل در سـازمان و سـپس فـراهم آوردن امکاناتی برای شکوفایی آنهاست.  
امروزه شاهدیم که مدیریت منابع انسانی در طرح ریزی برنامـههـای مهـم و اسـتراتژیک مشـارکت فعـالی دارد و تغییـر و تحولات سریع و پیچیده تر شدن محیط ازجمله عوامل مهمی هستند کـه در گسـترش نقـش مـدیریت منـابع انسـانی در سازمانها مؤثر بوده اند.  
وظایف مدیریت منابع انسانی  
ـ نظارت بر استخدام در سازمان بهطوری که این امر در چهارچوب قانون و مطابق با قوانین و مقررات انجام گیرد و حق و حقوق قانونی متقاضیان مشاغل پایمال نگردد.  
ـ تجزیه و تحلیل مشاغل بهطوری که ویژگی های هریک مشخص و معین گردد.  
ـ برنامه ریزی برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز سازمان.  
ـ کارمندیابی، یعنی شناسایی کسانی که شرایط کافی را برای استخدام ددر سازمان ارا هستند.  
ـ انتخاب و استخدام بهترین و شایسته ترین نیروهای ممکن برای تصدی مشاغل در سازمان.  
ـ طراحی و تنظیم برنامه هایی که ورود کارکنان جدید به سازمان را تسهیل و به ایشان کمک میکند تـا جایگـاه صـحیح سازمانی و اجتماعی خود را در آن بیابند.  
ـ آموزش کارکنان؛  
ـ تربیت مدیر؛  
ـ طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان؛  
ـ طراحی سیستم پاداش؛
ـ طراحی سیستم حقوق و دستمزد؛  
ـ وساطت میان سازمان و سندیکاهای کارگری؛  
ـ طراحی سیستمی برای رسیدگی به خواسته ها یا شکایات کارکنان؛  
ـ طراحی سیستم بهداشت و ایمنی محیط کار؛  
ـ طراحی سیستم انضباط 
تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی  
فلسفه نوین مدیریت منابع انسانی، ساختار و سازماندهی آن به شـکل امـروزی همگـی نتیجـهی تعامـل میـان مجموعـه حوادث و تحولاتی است که با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان(حدود سال 1760) آغاز شده است و تـا بـه امـروز ادامـه . عوامل مؤثر در شکلگیری مدیریت منابع انسانی به صورت امروزی آن را می توان بدین صورت بیان نمود :  

1. پیشرفت و تحول سریع تکنولوژی و تخصصی شدن مشاغل دراثر انقلاب صنعتی؛  
2 . اوجگیری نهضتهای کارگری و ظهور اتحادیه ها که به نمایندگی ازطـرف تمـام کـارگران بـا کارفرمایـان وارد مـذاکره شدند؛  
3. مدیریت علمی؛  
4. روانشناسی صنعتی؛  
5. ظهور و ورود متخصصان و کارشناسان نیروی انسانی به صحنه و انجام مجموعهای از وظایف تخصصی در زمینـه هـایی ازقبیل استخدام، رفاه کارکنان، قیمتگذاری کار، ایمنی، آموزش، و خدمات پزشکی و ایجاد حوزه خاصی در سازمان برای نظارت بر این فعالیتها؛  
6. مکتب روابط انسانی.  

مجموعه تست  
1. طراحی مشاغل به فنونی گفته میشود که هدف آن:  
الف) تخصصی کردن بیشتر مشاغل است.  
ب) غیر تخصصی کردن بیشتر مشاغل است.  
ج) متنوع کردن مسئولیتها به مشاغل است.  
د) مشخص کردن وظایف و مسئولیتها ی مشاغل است.  

2. برای جلوگیری از خود بیگانه شدن افراد در سازمان تدابیری به کار میبرنـد، کـاراترین تـدبیر در سـطح فردی کدام است؟  
الف) گسترش شغلی job Enlargement  
ب) گردش شغلی job Rotation 
ج) غنای شغلی job Enrichment  
د) گروههای کاری منسجم Integrated Workteams  

3. در غنی سازی شغل (job Enrichment ) تلاش میشود که……..  
الف) کسالت ناشی از تکراری بودن یک وظیفه ساده از میان برود.  
ب) فرد در مشاغل گوناگون به کسب تجربه پرداخته و در کار خود از تنوع برخوردار گردد.  
ج) شغل با معنی و دارای اختیارات کافی بوده و زمینهای مناسب برای رشد شاغل باشد.  
د) شغل غنی شده و دارای وظایف متعدد، متنوع و بسیار گسترده باشد.  

4. در توسعه شغل job Enrichment کوششها بر آنست که……  
الف) با افزودن وظایفی شغل را توسعه داده و از حالت یکنواختی و ملالت بار بودن خارج کرد. 
ب) شغل توسعه یافته و اختیارات مدیریتی به آن تفویض گردد.  
ج) فرد در مشاغل گوناگون و توسعه یافته به کسب تجربیات جدید بپردازد.  
د) شغل غنی و گسترده گردد و برنامهریزی امور به دوش شاغل نهاده شود. 

5. مدیر لیبرال در طراحی شغل به ترتیب زیر عمل میکند? 
الف) ساده و تخصصی کردن کار و استفاده از شرح شغل دقیق و روشن  
ب) تعریف جزئیات نحوه انجام کار و ساده کردن کار  
ج) به کارگیری گسترش و غنای شغلی و تعریف کلی شغل  
د) استفاده از شرح شغل دقیق و روشن و تعریف جزئیات نحوه انجام کار  

6. بدیهی ترین نمونه طراحی شغل با دیدی مبتنی بر تکنولوژی و مهندسی با استفاده از کدام مورد زیر مسیر است ؟  
الف) مدل تقویت شغلی                         ب) مدل ویژگ یهای شغلی  
ج) مدل ساده سازی کار                       د) مدل گردش شغلی  

7. با افزودن اختیارات، نظارت، برنامهریزی و تصمیمگیری به شغل اصطلاحاً آن را……  
الف) بارور ساختیم                           ب) توسعه دادیم  
ج) غنی ساختیم                               د) گسترش بخشیده ایم  

8. برای غنا بخشیدن به یک شغل از………. استفاده میشود.  
الف) تجزیه عمودی ب) تجزیه افقی ج) تلفیق عمودی د) تلفیق افقی 

9. توسعه شغلی عبارت است از افزایش……… در یک شغل.  
الف) امکان پیشرفت مشاغل ب) تنوع کار و آموزش  
ج) وظایف و مسئولیتهای عمودی بیشتر د) وظایف و مسئولیتهای همسطح بیشتر  

10. هدف اصلی غنی سازی شغل عبارت است از:  
الف) افزایش امکانات شغلی  
ب) افزایش حقوق و دستمزد  
ج) افزایش حیطه نظارت  
د) تقویت انگیزه و افزایش مشارکت کارکنان در امور سازمان و مدیریت

 

پاسخنامه

و….


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

خرید فایل word جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

خرید پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دانلود فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

خرید پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دریافت مقاله جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

خرید فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دانلود تحقیق جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

خرید مقاله جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از download

دانلود مقاله جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

خرید پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دانلود فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دانلود فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دریافت فایل word جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دانلود فایل word جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

خرید فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دانلود تحقیق جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

خرید کارآموزی جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از www

دانلود مقاله جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دریافت پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

خرید تحقیق جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

خرید فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دانلود فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دانلود فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

خرید نمونه سوال جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دانلود تحقیق جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

خرید فایل word جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دانلود فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دریافت فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از word

دریافت تحقیق جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دانلود مقاله جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دانلود فایل pdf جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دانلود پروژه جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دریافت کارآموزی جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دانلود فایل word جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دریافت مقاله جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دانلود فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دانلود فایل جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دریافت فایل pdf جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

خرید کارآموزی جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دانلود کارآموزی جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

دریافت فایل word جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free

خرید تحقیق جزوه آموزشی مدیریت منابع انسانی رشته مدیریت دولتی از free


مطالب تصادفی