چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 43
حجم 196 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش موضوع این نوشتار است. امروزه توجه فزاينده بر كسب دانش مورد نياز سازمان از شركاي سازماني و ارتقاي سطح توانايي سازماني در چارچوب توافقات استراتژيك معطوف گشته است. از اين نظرگاه اشتراك دانش به عنوان فعاليت انتشار و يا انتقال دانش از يك فرد، گروه، يا سازمان به ديگري، عامل اساسي در نيل به اهداف و رفع شكاف سازماني در نظر گرفته مي شود (نانوکا و تاکوچی، 1995).  روش انتخابي براي تامين دانش از خارج سازمان، بستگي به برنامه هاي سازماني و شايستگي هاي كليدي سازمان دارد (پارهالند و هامل، 1990). اشتراك دانش بين سازماني يكي از اين روش هاست كه در آن طرفين دانش سازماني خود را به اشتراك مي گذارند. بي شك، اعتماد بين سازماني همانند اعتماد بين اعضاي تيم عامل كليدي در تسهيل مديريت دانش است (لاجوردی و خانبابایی، 1386) كانال هاي انتقال دانش مي تواند رسمي يا غير رسمي و يا اينكه شخصي يا غيرشخصي باشند (ونس و اینون، 1998). به هرحال، اشتراك دانش بين سازمان ها مي تواند در قالب سازوكارهايي چون پيشنهادها، گزارش ها، دستورالعمل ها، روش ها و مانند اينها نمود پيدا كند. 

 

 

اشتراک دانش به عنوان یک فرآیند پیچیده اما ارز ش آفرین،  بنیاد و زیربنای بسیاری از استراتژ یهای سازما نها است (ریج ، 2005) تسهیم دانش مجموعه ای از رفتارها است که مستلزم مبادله ی اطلاعات با یکدیگر است. وقتی بیان می شود فردی دانش خود را تسهیم می کند، به این معنی است که آن فرد، شخص دیگری را با استفاده از دانش، بینش و افکار خود در جهت تقویت موقعیت شخص مزبور راهنمایی می کند. به علاوه فردی که دانش خود را تسهیم می کند، اید ه آل این است که از هدف دانش تسهیم شده و کاربرد آن و همچنین از نیازها و شکا فهای اطلاعاتی فرد گیرند هی دانش آ گاهی داشته باشد (سرلک و اسلامی، 1390). 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعاریف مفهومی  شتراک دانش

تعاریف عملیاتی شتراک دانش

2-1-5-1- موانع و تسهیل کننده های تسهیم دانش    9
2-1-5-2- موانع و تسهیل کننده های فردی    10
1- عدم وجود زمان کافی برای به اشتراک گذاری دانش    10
2- عدم یکسان بودن ویژگی ها، سطح دانشی و بینشی به اشتراک گذارندگان دانش    10
3- ترس از اعتراف به ندانستن    11
4- عدم آگاهی دارندگان دانش نسبت به مفید بودن دانش برای دیگران    11
5- آسان تر بودن به اشتراک گذاری دانش آشکار نسبت به دانش پنهان    11
6- ضعف در مهارت های ارتباطی    12
7- ضعف در اعتماد در بین کارکنان    12
8- ترس از به مخاطره افتادن امنیت شغلی    13
9- عدم آگاهی کافی از ارزش و مزایای به اشتراک گذاری دانش با همکاران    13
2-1-5-2- موانع سازمانی تسهیم دانش    15
1- فقدان نگاه درست مدیران به اهمیت تسهیم دانش و عدم حمایت از آن    15
2- تمرکز شدید بر سلسله مراتب سازمانی    15
3- کمبود فضاهای رسمی و غیر رسمی جهت به اشتراک گذاشتن دانش    16
4- ضعف در سیستم پاداش و تشویق سازمان    16
5- وجود فضای رقابتی شدید در سازمان    16
6- پراکندگی واحدهای سازمانی    17
2-1-5-3- موانع و تسهیل کننده های مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    17
1- فقدان فرهنگ استفاده از  فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    18
2- جابه جایی ابزار با هدف در استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    18
3- بی توجهی به کارکرد اصلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی    19
4- ضعف در ارائۀ خدمات پشتیبانی    19
5- فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی خود را به افراد تحمیل می کنند    19
2-2-  پیشینه پژوهش    20
2-2-1- پژوهش های داخلی    20
2-2-2- پژوهش های خارجی    24
منابع و مآخذ    29

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

خرید فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دریافت نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دریافت مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

خرید مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از download

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

خرید نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دانلود فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

خرید کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از www

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دریافت پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دریافت کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دریافت تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دانلود نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از pdf

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

خرید نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

خرید فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از word

دریافت تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دریافت کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دانلود فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دریافت مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

خرید کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اشتراک دانش از free


مطالب تصادفی