پروژه راهسازی

پروژه راهسازی

پروژه راهسازی دارای 48صفحه با فرمت پی دی اف می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 48
حجم 424 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله مهندسی عمران

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﺻﻮرت ﭘﺮوژه

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻠﻲراه

ﮔﺰارش ﻣﺮاﺣﻞﭘﺮوژه

ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲراه

 ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﺮﺿﻲراه

ﻗﻮﺳﻬﺎی اﻓﻘﻲ

دور

 ﺗﻌﺮﻳف روﺳﺎزی

ﻗﻮﺳﻬﺎی ﻗﺎﺋﻢ ﺧﻤﻬﺎ

 ﭘﻼن راه

ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ(ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺮوﻛﻨﺮ)

ﻃﺮح روﺳﺎزی راه

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت EXP1  

قسمتی از متن :


1-  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه  

  ﭘﺮوژه ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ:  

ﻛﻤﺮﺑﻨﺪی ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮی ﺑﺼﻮرت ﺑﺰرﮔﺮاه ﭼﻬﺎر ) دو  ﺧﻂ رﻓﺖ ودو  ﺧﻂ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ1,492 ﺑﺮاﺑﺮ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ   ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺟﺒﺎری ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه

ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل و  ﺷﻤﺎﻟ ﻐﺮب ﻫﻤﺪان ﻧﻘﺸﻪﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮداری ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :   Sheet No. C2 
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  
 دارای آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺳﺮد در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ .
   رﻳﺰش ﻧﺰوﻻت ﺟﻮی در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﻣﺴﺘﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﺑﺎﻋﺚ ﻳﺦ زدﮔﻲ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود1 ﻣﺘﺮﻣﻲﺷﻮد.

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮف و ﻳﺦ ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ .

در ﺑﻬﺎر ﻋﻤﻞ ذوب ﺷﺪن ﻳﺦ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .

در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺧﺎک ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺮﻃﻮباﺳﺖ .

‐  ﻧﻮع ﺧﺎک ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل زاﮔﺮس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻧﻮع ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی آذرﻳﻦ و ﭘﺮ ﻣﻘﺎوت اﺳﺖ. 
    ﻣﻮارد درﺧﻮاﺳﺘﻲ:

 1.  ﻣﺴﻴﺮ ﻳﺎﺑﻲ روی ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ)   (1:2000 ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس .

2. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ راه

3. ﻃﺮاﺣﻲ ﻗﻮﺳﻬﺎی اﻓﻘﻲ ( ﻗﻮﺳﻬﺎی داﻳﺮه ای و ﻗﻮﺳﻬﺎیﻛﻠﻮﺗﻮﺋﻴﺪ )

4. ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻋﺮضﻗﻮﺳﻬﺎ

5. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺑﻠﻨﺪی(دور)


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروژه راهسازی از download

خرید فایل word پروژه راهسازی از download

دریافت فایل pdf پروژه راهسازی از download

دانلود پروژه پروژه راهسازی از download

خرید پروژه پروژه راهسازی از download

دانلود فایل پروژه راهسازی از download

دریافت نمونه سوال پروژه راهسازی از download

دانلود پروژه پروژه راهسازی از download

خرید پروژه پروژه راهسازی از download

دانلود مقاله پروژه راهسازی از download

دریافت مقاله پروژه راهسازی از download

خرید فایل پروژه راهسازی از download

دانلود تحقیق پروژه راهسازی از download

خرید مقاله پروژه راهسازی از download

دانلود فایل pdf پروژه راهسازی از download

دانلود مقاله پروژه راهسازی از www

خرید پروژه پروژه راهسازی از www

دانلود فایل پروژه راهسازی از www

دریافت فایل word پروژه راهسازی از www

خرید نمونه سوال پروژه راهسازی از www

دانلود فایل پروژه راهسازی از www

دریافت فایل word پروژه راهسازی از www

دانلود فایل word پروژه راهسازی از www

خرید فایل پروژه راهسازی از www

دانلود تحقیق پروژه راهسازی از www

دریافت فایل pdf پروژه راهسازی از www

دانلود پروژه پروژه راهسازی از www

خرید کارآموزی پروژه راهسازی از www

دانلود فایل pdf پروژه راهسازی از www

دانلود کارآموزی پروژه راهسازی از www

دانلود مقاله پروژه راهسازی از pdf

دریافت پروژه پروژه راهسازی از pdf

دانلود فایل pdf پروژه راهسازی از pdf

خرید فایل پروژه راهسازی از pdf

دانلود فایل pdf پروژه راهسازی از pdf

دریافت کارآموزی پروژه راهسازی از pdf

دانلود پروژه پروژه راهسازی از pdf

خرید تحقیق پروژه راهسازی از pdf

دانلود پروژه پروژه راهسازی از pdf

دریافت تحقیق پروژه راهسازی از pdf

خرید فایل پروژه راهسازی از pdf

دانلود پروژه پروژه راهسازی از pdf

خرید فایل پروژه راهسازی از pdf

دانلود نمونه سوال پروژه راهسازی از pdf

دانلود فایل پروژه راهسازی از pdf

دانلود کارآموزی پروژه راهسازی از word

دریافت فایل پروژه راهسازی از word

دانلود فایل پروژه راهسازی از word

خرید نمونه سوال پروژه راهسازی از word

دانلود تحقیق پروژه راهسازی از word

دانلود تحقیق پروژه راهسازی از word

خرید فایل word پروژه راهسازی از word

دانلود پروژه پروژه راهسازی از word

دریافت فایل پروژه راهسازی از word

دانلود پروژه پروژه راهسازی از word

دانلود پروژه پروژه راهسازی از word

دانلود فایل پروژه راهسازی از word

دریافت فایل پروژه راهسازی از word

دانلود پروژه پروژه راهسازی از word

دانلود کارآموزی پروژه راهسازی از word

دریافت تحقیق پروژه راهسازی از free

دانلود مقاله پروژه راهسازی از free

دانلود فایل pdf پروژه راهسازی از free

خرید تحقیق پروژه راهسازی از free

دانلود پروژه پروژه راهسازی از free

دریافت کارآموزی پروژه راهسازی از free

دانلود فایل word پروژه راهسازی از free

دریافت مقاله پروژه راهسازی از free

دانلود فایل پروژه راهسازی از free

دانلود فایل پروژه راهسازی از free

دریافت فایل pdf پروژه راهسازی از free

خرید کارآموزی پروژه راهسازی از free

دانلود کارآموزی پروژه راهسازی از free

دریافت فایل word پروژه راهسازی از free

خرید تحقیق پروژه راهسازی از free


مطالب تصادفی